Sygnalista – hakowy

 

Lp.

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych*

 

 

1

Wiadomości podstawowe:

 1. Podstawowe przepisy.
 2. Zakres dozoru technicznego.
 3. Badania techniczne.
 4. Tryb sprawdzania kwalifikacji operatorów i konserwatorów.
 5. Przepisy prawa dotyczące transportu pionowego.
 

 

0,5

 

 

2

Parametry techniczne:

 1. Dźwignic,
 2. Wyciągarek,
 3. Wciągarek,
 4. Suwnic,
 5. Żurawi,
 6. Chwytaków.
 

 

0,5

 

 

3

Zawiesia:

 1. Charakterystyka,
 2. Rodzaje,
 3. Wymagania eksploatacyjne,
 4. Elementy zawiesi,
 5. Oznakowanie,
 

 

0,5

4

Organizacja prac przeładunkowych i transportowych.

0,5

5

Przepisy ogólne obwiązujące hakowego i pracowników przeładunkowych

0,5

6

Znaki porozumiewawcze

Ćwiczenia

1

 

7

Obowiązki hakowego:

 1. Przed przystąpieniem do pracy,
 2. W trakcie pracy,
 3. Po zakończonej pracy.
 

1

8

Wymagania szczególne przy obsłudze zawiesi.

0,5

9

Ochrona przeciwporażeniowa.

0,5

10 Zagrożenia PPoŻ.

0,5

11 Zasady udzielania l pomocy.

2

  Razem:

8

 

*W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.