Szkolimy zgodnie z SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0

Ewaluacja

 INSTRUKCJA WYKORZYSTYWANIA DANYCH I WNIOSKÓW Z EWALUACJI

„Ewaluacja jest procesem poszukiwania, gromadzenia i komunikowania w sposób jawny informacji, mających pomóc w podejmowaniu decyzji”

Helen Simons

CEL:

Raport powinien służyć rozwojowi Spectrum Consulting oraz rozwojowi systemu szkoleniowego poprzez doskonalenie zakresu merytorycznego szkoleń i stałe podnoszenie kwalifikacji trenerów.


Przebieg procesu wykorzystywania danych i wniosków z ewaluacji przebiega w procesie burzy mózgów w 6 krokach: 

KROK 1.  ZDEFINIOWANIE PROBLEMU LUB/I OBSZARU DO ROZWOJU

 • Analiza problemów w oparciu o dane zawarte w raporcie
 • Wybór priorytetów: Które z tych informacji są priorytetowe dla jakości szkoleń oferowanych przez Spectrum Consulting?

KROK 2.  OKREŚLENIE PRZYCZYN PROBLEMU

 • Każdy uczestnik grupy analizującej wyniki ewaluacji wskazuje min. 3 potencjalne przyczyny problemu
 • Przyczyny na które Spectrum Consulting nie ma wpływu, nie są brane pod uwagę
 • Przyczyny na które Spectrum Consulting ma wpływ są analizowane dogłębnie tj. poszukiwanie przyczyny-przyczyny.

[PROBLEM -> przyczyna problemu -> Przyczyna przyczyny -> Przyczyna przyczyny przyczyny]

KROK 3.  STWORZENIE ANALIZY SWOT W OPARCIU O WYNIKI EWALUACJI I OKREŚLENIE PRZYCZYN
PROBLEMU

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

KROK 4.  OKREŚLENIE CELÓW SMART

 • Sformułowanie celu SMART-  aby zespół Spectrum Consulting wiedział na czym ma polegać zmiana między stanem obecnym, a  stanem pożądanym

S             - skonkretyzowany, specyficzny, oznaczony

M           - motywujący, mierzalny

A             - osiągalny, ambitny

R             - istotny/ważny, realny

T             określony w czasie konkretną datą

KROK 5 . ODPOWIEDŹ NA 5 PODSTAWOWYCH PYTAŃ

 • Czego możemy robić więcej, aby osiągnąć cel?
 • Czego możemy robić mniej, aby osiągnąć cel?
 • Co możemy robić inaczej, aby osiągnąć cel?
 • Co możemy przestać robić, aby osiągnąć cel?
 • Co możemy zacząć robić, aby osiągnąć cel?

KROK 6. PODJĘCIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH/ROZWOJOWYCH

 • Ustalenie niezbędnych działań rozwojowych/korygujących
  • Do podjęcia przez Spectrum Consulting jako firmę
  • Do podjęcie indywidualnie przez trenerów/ pracowników firmy
 • Ustalenie kolejności działań;
 • Ustalenie indywidualnej odpowiedzialności za poszczególne etapy działań korygująco- rozwojowych
 • Stworzenie graficznego ujęcia działań, terminu realizacji i odpowiedzialności
Działanie do wykonania Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Metoda realizacji działania Termin i sposób monitorowania Wskaźnik sukcesu
 • Ustalenie sposobów mierzenia ich skuteczności;
 • Ustalenie sposobów monitorowania i analizowania.

Zgłoszenie Reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować:

Pisemnie na adres:

Spectrum Consulting Anna Dytko
ul. Kościuszki 182
40-525 Katowice

lub

Email : biuro@spectrumc.com.pl

Celem procedury jest zapewnienie, że postępowanie z odwołaniem, skargą i reklamacją będzie prowadzone w sposób pozwalający na prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstania zgłoszonych przez składającego odwołanie, skargę bądź reklamację nieprawidłowości oraz ustalenie miejsc ich powstania, jak również zapewnienie że Spectrum Consulting Anna Dytko rzetelnie i sumiennie rozpatrzy zgłoszone odwołanie, skargę lub reklamację.

Reklamacja – zwrócenie się do dostawcy usługi w sprawie ujawnionych niedokładności w dostawie, w rachunku, w dokumentacji, wykonaniu usługi itp. z żądaniem uregulowania sprawy.

Zadowolenie Klienta – percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione.

Klient, który bezpośrednio dokonał zlecenia i dysponuje dokumentem sprzedaży wystawionym przez Spectrum Consulting Anna Dytko jest uprawniony do składania zgłoszeń reklamacyjnych.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać opis nieprawidłowości i dane Klienta, do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć dowód sprzedaży paragon fiskalny lub fakturę. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia reklamacyjne nie starsze niż 14 dni od daty zakończenia usługi. Spectrum Consulting Anna Dytko poinformuje Klienta na piśmie o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.

Umowy Handlowe mogą modyfikować i uszczegóławiać zapisy niniejszego dokumentu, w sprawach nieuregulowanych w dokumencie rozstrzygnięcie znajdują właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

Spectrum Consulting Anna Dytko stosuje w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności tj. nieobecności osoby prowadzącej szkolenie lub niedostępności miejsca jego realizacji procedurę:

W przypadku, kiedy nieobecny jest prowadzący szkolenia – informacja powinna być przekazana osobie z biura danego projektu. Następnie pracownik szuka zastępstwa w razie możliwości. W razie braku odpowiedniego zastępcy, pracownik informuje telefonicznie uczestników szkolenia o odwołaniu zajęć w pierwotnym terminie i proponuje inny termin przeprowadzenia szkolenia.

W przypadku niedostępności sali, pracownik przygotowuje inną salę szkoleniową w obrębie danej miejscowości. Informacja o zmianie sali jest zamieszczona w miejscu, w którym miało się odbyć szkolenie. Jeżeli pracownik nie jest w stanie zapewnić nowego miejsca szkolenia, odwołuje on zajęcia drogą mailową. Drogą telefoniczną pracownik odwołuje zajęcia, jeżeli odbywają się one w tym samym dniu.