1. Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (treści merytorycznej, formy organizacyjnej, itp.).
  2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej), w terminie 7 dni od daty realizacji usługi szkoleniowej.
  3. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
    1. nazwę i datę szkolenia, wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia,
    1. szczegółowy opis zastrzeżeń,
    1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania pisma reklamacyjnego.
  5. Spectrum Consulting zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w punkcie 2.